Modelownie In┐ynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddzia│ Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Tematyka przyjmowanych prac

Zapraszamy do przesy│ania prac z zakresu:

zwi▒zanych z maszynami, konstrukcjami, materia│ami, procesami technologicznymi, organizmami ┐ywymi, z uwzglŕdnieniem zagadnie˝ interdyscyplinarnych, w ktˇrych zjawiska mechaniczne maj▒ decyduj▒ce znaczenie (procesy cieplne i przep│ywowe, biomechanika itp.).