Modelownie In┐ynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddzia│ Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Redakcja

"MODELOWANIE IN»YNIERSKIE" jest wydawane cztery razy w roku i redagowane przez Zespˇ│ Redakcyjny w sk│adzie:

Redaktor naczelny: Arkadiusz Mŕ┐yk

Tel. (0-32) 237 16 46

Zastŕpca Redaktora Naczelnego: S│awomir Duda

Sekretarz redakcji: Ewa Opoka - przewodnicz▒ca
Tel. (0-32) 237 15 33
Krzysztof Kawlewski - zastŕpca przewodnicz▒cego

Redaktorzy techniczni: Grzegorz Gembalczyk

Cz│onkowie redakcji:
Jerzy Bajkowski
Tadeusz Chmielniak
S│awomir Kciuk
Krzysztof Magnucki
Ewa Majchrzak
Bohdan Mochnacki
Andrzej Seweryn

Adres Redakcji:
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Oddzia│ Gliwice
ul.Konarskiego 18 A
44-100 Gliwice
tel. +48 32 237 16 46, +48 32 237 15 33
fax +48 32 237 13 09
e-mail: ewa.opoka@polsl.pl