Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 6 / zeszyt 37 / czerwiec 2009


1. Badyda A. J.
Wpływ ruchu drogowego na poziom zanieczyszczeń powietrza oraz ryzyko chorób układu oddechowego. Cz. I - opis zależności poziomów zanieczyszczeń od natężenia ruchu i innych wybranych parametrów z wykorzystaniem modeli statystycznych

2. Badyda A. J., Lubiński W.
Wpływ ruchu drogowego na poziom zanieczyszczeń powietrza oraz ryzyko chorób układu oddechowego. Cz. II - zastosowanie modeli regresji logistycznej w ocenie ryzyka wystąpienia chorób układu oddechowego wskutek oddziaływania zanieczyszczeń komunikacyjnych

3. Bartoszek M., Fedorowicz J.
Numeryczna analiza pracy ścian murowych z zastosowaniem modelu sprężysto-plastycznego z degradacją

4. Buchacz A., Płaczek M.
Ciąg dyskretno - ciągłych modeli matematycznych układu mechatronicznego

5. Buchacz A., Wróbel A.
Zastosowanie macierzy przejścia w modelowaniu układów złożonych

6. Budzik G., Markowski T., Oleksy M.
Analiza właściwości mechanicznych nanokompozytów polimerowych stosowanych w metodach szybkiego prototypowania

7. Burghardt A., Giergiel J.
Modelowanie i sterowanie układu kula-belka

8. Buśkiewicz J.
The application of ideal shape parameters in optimal synthesis of planar mechanisms

9. Czekałowski P.
Badania wpływu kinematyki ruchu skrzydeł entomoptera na jego osiągi - ogólna koncepcja badań

10. Domek S., Pajor M., Pietrusewicz K., Urbański Ł.
Otwarty modułowy system sterowania obrabiarki CNC

11. Dymarek A.
Dobór częstości antyrezonansowych w syntezie układów belkowych

12. Dymarek A., Dzitkowski T.
Projektowanie systemu regulacji ze względu na żądane widmo częstości

13. Giergiel M., Małka P.
Pozycjonowanie i nadążanie minirobota mobilnego M.R.K.

14. Grzesikiewicz W., Wakulicz A., Zbiciak A.
Model konstytutywny materiału SMA z lockingiem

15. Gutowski P., Leus M.
Doświadczalna i symulacyjna analiza wpływu drgań kontaktowych stycznych wzdłużnych na siłę napędu w ruchu ślizgowym

16. Hałas W., Taranenko G., Taranenko W., Świć A.
Modelowanie poszczególnych operacji procesu technologicznego wytwarzania wałów

17. Hałas W., Taranenko G., Taranenko W., Świć A.
Systemowe podejście do modelowania operacji procesu technologicznego wytwarzania wałów

18. Herbuś K., Świder J.
Zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości w projektowaniu maszyn

19. Jochymczyk K., Głowacka-Kwiecień A., Jureczko P., Tejszerska D., Łosień T.
Analiza biomechaniczna chodu dzieci z zastosowaniem systemu BTS Smart

20. Jureczko P., Łosień T., Głowacka-Kwiecień A., Jochymczyk K.
Zastosowanie komputerowego systemu pomiarowego przy ocenie chodu dzieci

21. Kaczmarczyk J.
Optymalizacja procesu nagrzewania pakietów blach stalowych w trakcie cięcia na gilotynie

22. Kosmol J., Mieszczak W.
Zastosowanie metody elementów skończonych do modelowania procesu wiercenia

23. Kowal J., Snamina J., Orkisz P.
Symulacja numeryczna drgań masztu telekomunikacyjnego

24. Leus M., Gutowski P.
Analiza doświadczalna sztywności kontaktowej stycznej płaskich połączeń stykowych

25. Lipiński K.
Dynamika układu wieloczłonowego podlegającego więzom opisującym punktowy kontakt pomiędzy układem i nieruchomą krzywką

26. Lipiński K.
Niewspółmierność modalna wywołana dodaniem elementu inercyjno/sprężystego zastosowana do eliminacji drgań niskiej częstotliwości

27. Majkut L.
Modelowanie pęknięcia wzdłużnego w belce zginanej

28. Ociepka P., Świder J.
Zastosowanie metody CBR do wspomagania procesu projektowania maszyn

29. Pajor M., Parus A., Hoffmann M.
Modelowanie charakterystyki pracy siłownika piezoelektrycznego zastosowanego do konstrukcji eliminatora drgań

30. Piłat M., Bury T.
Model numeryczny i analiza cieplno-przepływowa eksperymentu CASP-3

31. Sapiński B., Snamina J.
Analiza doświadczalna drgań belki z cieczą magnetoreologiczną w niejednorodnym polu magnetycznym

32. Świder J., Jasiulek D., Rogala J., Stankiewicz K.
Model inteligentnego systemu regulacji przenośnika taśmowego

33. Trąbka A., Cieślar A.
Wpływ postaci konstrukcyjnej ramy nośnej żurawia samochodowego na odkształcenia pierścienia łożyska wieńcowego

34. Zalewski R.
Adaptacja typowych związków konstytutywnych dla stali do opisu właściwości specjalnych struktur granulowanych

35. Zbiciak A., Grzesikiewicz W.
Relacje konstytutywne sprężystolepkoplastycznego modelu materiału Szwedowa

36. Zieniuk E., Bołtuć A.
PURC w rozwiązywaniu nieliniowych dwuwymiarowych zagadnień brzegowych

37. Zieniuk E., Szerszeń K.
Trójkątne płaty powierzchniowe w modelowaniu gładkiej powierzchni brzegu w PURC dla zagadnień ustalonego przepływu cieczy doskonałej

38. Żak A.
Modelowanie ruchu bezzałogowego pojazdu podwodnego w warunkach występowania zakłóceń

39. Żak B.
Modelowanie dynamiki ruchu okrętu przy wykorzystaniu sieci neuronowych