Modelownie In┐ynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddzia│ Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artyku│y

Modelowanie In┐nierskie - tom 41 / zeszyt 72 / marzec 2020

Modelling in Engineering - Vol 41 / No 72 / March 2020


Spis TreÂci

1. Damian G▒siorek, Rafa│ Napiera│a, Mariusz Pawlak
Koncepcja metodologii bada˝ naczep samochodowych
The concept of research methodology of semi-trailers vehicles

2. Marcin Januszka, Maciej Kaczor, Rafa│ Napiera│a
Symulator warunkˇw drogowych MTS 320 ROAD SIMULATOR jako nowoczesne narzŕdziedo badania naczep i przyczep
Simulator of road conditions MTS 320 ROAD SIMULATOR as a modern researching tool for semi-trailers and trailers

3. Krzysztof Kosiuczenko, Przemys│aw Simi˝ski
Prˇba numerycznego oszacowania wytrzyma│oÂci drewnianej zapory drogowej
Numerical test of estimating the strength of wood road barriers

4. Jakub Kosmol, Izabella Kruci˝ska, S│awomir Sztajnowski
Projekt i realizacja systemu do zarz▒dzania procesem obrˇbki termicznej wyrobˇw haftowanych poprzez zastosowanie metody spektroskopii absorpcyjnej w bliskiej podczerwieni (Near IR)
Design and implementation of the system for the heat treatment process management of embroidered products by using the near ir absorption spectroscopy method