Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 34 / zeszyt 65 / grudzień 2017

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Vazgen Bagdasaryan, Marek Chalecki
Porównanie rozwiązań zagadnienia przewodnictwa cieplnego w przewodnikach warstwowych w modelach tolerancyjnym i asymptotycznym
Accuracy of solutions of heat conduction problem in the tolerance model in relation to its asymptotic version

2. Andrzej Burghardt, Krzysztof Kurc, Dariusz Szybicki, Paweł Obal
Zastosowanie wyników analizy obrazów do korekty układu odniesienia obiektu w zrobotyzowanym gnieździe obróbczym
Application of image analyze results to correction of the object coordinate system in the robotic systems

3. Tomasz Czapla, Rafał Pawlik
Zawieszenie elastyczne średniej platformy bezzałogowej
Elastic suspension system of medium unmanned platform

4. Piotr Fedeliński, Mateusz Holek
Static and dynamic stress intensity factors of branched cracks
Statyczne i dynamiczne współczynniki intensywności naprężeń pęknięć rozgałęzionych

5. Katarzyna Gospodarek
Zastosowanie metod przetwarzania i analizy obrazu w procesie kalibracji oprogramowania sterującego przegubami robota kroczącego
The use of the image processing and analysis methods for calibration process of software which control the joints of walking robot

6. Krzysztof Herbuś, Kamil Szewerda, Jerzy Świder
Identyfikacja modelu obliczeniowego ścianowego przenośnika zgrzebłowego
Identification of the computational model of the armoured face conveyor

7. Wojciech Kacalak, Zbigniew Budniak, Maciej Majewski
Modelowanie i badania symulacyjne stateczności żurawia w cyklu roboczym
Modeling and simulation research of crane stability in the operating cycle

8. Piotr Kędzia, Zbigniew Kosma
Bending of composite plate under magnetic field
Zginanie płyty kompozytowej w polu magnetycznym

9. Jan Kosmol, Krzysztof Lehrich
Sposoby poprawy właściwości eksploatacyjnych obrabiarek ciężkich
Exploitation properties improvement of heavy machine tools

10. Jarosław Mamala, Szymon Kołodziej, Krystian Hennek
Modelling of the car engine characteristics using artificial neural networks
Modelowanie charakterystyk silnika samochodu z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych

11. Agnieszka Niedźwiedzka
Homogeneous cavitation modeling ? analysis of basics of mathematical formulation of source terms
Modelowanie homogeniczne zjawiska kawitacji ? analiza podstaw matematycznych sformułowań członów źródłowych

12. Bogdan Noga, Marcin Mazur, Zbigniew Kosma
Analiza wpływu procesów kolmatacyjnych na sprawność wybranej ciepłowni geotermalnej
Analysis of the effect of clogging processes on the efficiency of the selected geothermal heating plant

13. Anita Pawlak-Jakubowska, Krystyna Romaniak
Budowa ruchomych przekryć dachowych na podstawie mechanizmów klasy III
Retractable roofs with class III mechanisms in their construction

14. Rafał Popiel, Grzegorz Dziatkiewicz
Modelowanie empiryczne i statystyczne sterowanie procesem montażu połączeń gwintowych z uwzględnieniem efektu bruzdowania
Empirical modeling and statistical process control of the threaded joint assembly including the effect of ploughing

15. Mateusz Saków, Arkadiusz Parus, Karol Miądlicki
Filtr LS i jego implementacja w sterowniku systemu master-slave z siłowym sprzężeniem zwrotnym
LS filter and its implementation into the control unit of the master-slave system with force-feedback

16. Bartłomiej Szymczak, Piotr Pawełko
Koncepcja aktywnej podtrzymki tokarskiej
Concept of active lathe steady rest

17. Małgorzata Szymiczek
Ocena jakości nawijanych kompozytów polimerowych na podstawie współczynnika dyfuzyjności cieplnej
Quality assessment of polymer winding composites based on thermal diffusion coefficient