Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 3 / zeszyt 34 / grudzień 2007

1. Cińcio A., Wawrzynek A., Pilśniak J.
Analiza numeryczna degradacji betonu z uwzględnieniem makrostruktury

2. Dems K., Turant J.
Identyfikacja uszkodzeń włókien wzmacniających w konstrukcjach tarczowych

3. Derlatka M., Pauk J.
Zastosowanie wybranych metod klasyfikacji w systemie wspomagania decyzji opartym na modelu dynamiki chodu

4. Furmanek W., Gacek J., Woźniak R.
Modelowanie i badanie charakterystyk balistycznych pocisków o ograniczonej podatności na rykoszetowanie

5. Gzik M., Świtoński E., Tejszerska D., Wolański W., Potkowa P.
Wpływ złożoności modelu kierowcy na wyniki symulacji wypadków drogowych

6. Gzik-Zroska B., Tejszerska D., Wolański W.
Analiza stanu obciążenia lejkowatej klatki piersiowej po korekcji płytką stabilizującą

7. Jesionek K. J., Chrzczonowski A.
Polepszanie własności układu stig poprzez przegrzew i chłodzenie międzystopniowe

8. Jesionek K. J., Goliński J. A.
Modelowanie wymiany ciepła w ekranowanych komorach spalania dla powietrza roboczego turbiny

9. John A., Orantek P., Miarka M.
Analiza interwałowa i rozmyta ludzkiej kości biodrowej

10. Kaczmarczyk J., Gąsiorek D., Mężyk A., Skibniewski A.
Analiza numeryczna przyczyn powstawania defektów w ustalonym procesie cięcia płyt na gilotynach

11. Koźlak M., Pawlak M.
Wyznaczenie obciążenia aerodynamicznego w modelu elektrowni wiatrowej małej mocy

12. Kucypera S.
Estymacja parametrów termofizycznych ciał izotropowych za pomocą metody filtracji dynamicznej oraz przedziałowego uśredniania wyników pomiarów

13. Kucypera S.
Identyfikacja zależnych od temperatury parametrów cieplnych ciał ortotropowych z wykorzystaniem rozwiązania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła

14. Leus M., Gutowski P.
Badania symulacyjne wpływu drgań kontaktowych stycznych na siłę tarcia w ruchu ślizgowym

15. Majda P.
Uproszczony model zakładkowego połączenia klejonego

16. Muzia G., Rdzawski Z., Rojek M., Stabik J., Wróbel G.
Diagnostyka termowizyjna stopnia degradacji zmęczeniowej kompozytów epoksydowo-szklanych

17. Pauk J., Derlatka M.
Zastosowanie metody funkcji regresji do oceny efektów rehabilitacji osób z porażeniem połowicznym

18. Skrzypczyk J.
Metody perturbacyjne II rzędu w mechanice

19. Skrzypczyk J., Winkler-Skalna A.
Fale akustyczne w warstwowym ośrodku niejednorodnym: Nowa metoda perturbacji II rzędu

20. Trawiński T., Kciuk S.
Wyznaczanie parametrów elektromagnetycznych modelu obwodowego silnika liniowego do aktywnej wibroizolacji

21. Urbanowicz K.
Model przepływu nieustalonego z kawitacją w przewodach ciśnieniowych

22. Urbanowicz K.
Wpływ parametrów hydraulicznych przewodów ciśnieniowych na przebieg niestacjonarnego przepływu z kawitacją

23. Wodecki J.
Zastosowanie hipotezy mohra do badań modelowych kruchej wytrzymałości narzędzi skrawających

24. Wyleżoł M.
Zastosowanie inżynierii odwrotnej do modelowania uchwytów ergonomicznych

25. Zielnica J.
Wpływ parametrów hartowania na naprężenia w procesach hartowania elementów maszyn