Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 26 / zeszyt 57 / grudzień 2015

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Zenon Hendzel, Łukasz Rykała
Opis kinematyki mobilnego robota kołowego z kołami typu mecanum
Description of kinematics of a wheeled mobile robot with mecanum wheels

2. Mateusz Kasprowiak, Arkadiusz Parus
Badanie skuteczności działania wybranych układów sterowania redukcji drgań w trakcie skrawania z zastosowaniem aktywnego narzędzia
Study of efficiency of working chosen controls in vibrations damping during machining process with application of active tool

3. Grzegorz Kowaleczko, Mirosław Nowakowski, Edward Olejniczak, Andrzej Żyluk
Wpływ pola prędkości indukowanej na lot pocisku rakietowego odpalanego ze śmigłowca
Influence of the induced velocity field on flight of a missile firing from a helicopter

4. Marcin Łyczko, Piotr Zaporski
Badania numeryczne pola temperatur powierzchnii elementu grzejnego
The numerical study of field of temperatures of heating element

5. Łukasz Miazio, Grzegorz Zboiński
Analiza adaptacyjna struktur sprężystych z warstwą brzegową na przykładzie płyty o zmiennej grubości
Adaptive analysis of elastic structures with a boundary layer as exemplified by a plate of varying thickness

6. Mirosław Pajor, Paweł Herbin
Egzoszkielet kończyny górnej - model z wykorzystaniem rzeczywistych parametrów ruchu
Exoskeleton of upper limb - model using real movement parameters

7. Robert Panowicz
Ocena szybkości i efektywności obliczeń wybranych systemów komputerowych w zakresie obciążeń impulsowych
Assessment of computation speed and efficiency of selected computer systems with regard to impulse load

8. Artur Szymański, Sławomir Dykas , Mirosław Majkut
Efekt odparowania fazy ciekłej na fali uderzeniowej w przepływach okołodźwiękowych powietrza wilgotnego z kondensacją pary wodnej
The effect of the liquid phase evaporation on the shock wave in moist air transonic condensing flows

9. Krzysztof Święcicki
Konstrukcja układu dolotowego silnika spalinowego
The design of the air intake system of the combustion engine

10. Artur Wodołażski
CFD numerical study of catalyst slurry hydrodynamics in a rushton turbine stirred tank reactor
Badania numeryczne CFD hydrodynamiki zawiesiny katalizatora w reaktorze zbiornikowym z turbiną rushtona

11. Marcin Michał Wolański, Rafał Grzejda
Wyznaczenie siły krytycznej śruby podnośnika śrubowego
Determination of the critical buckling force for a lifting screw