Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 20 / zeszyt 51 / czerwiec 2014

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Andrzej Burghardt, Marcin Szuster
Planowanie trajektorii ruchu formacji robotów mobilnych z zastosowaniem układów z logiką rozmytą
Fuzzy logic systems in wheeled mobile robots formation path planning

2. Sławomir Dykas, Dawid Machalica, Artur Szymański
Modelowanie numeryczne strat w stopniu turbinowym
Numerical modelling of the losses in gas turbine stage

3. Damian Gąsiorek, Tomasz Machoczek, Wojciech Danek
Badanie własności mechanicznych blach presensybilizowanych
Research of mechanical properties of offset plates

4. Arkadiusz Jamrozik
Modelowanie obiegu cieplnego czterosuwowego silnika tłokowego o zapłonie iskrowym
Modeling of thermal cycle of the four-stroke spark-ignition engine

5. Andrzej Katunin
Damage identification based on stationary wavelet transform of modal data
Identyfikacja uszkodzeń na podstawie stacjonarnej transformacji falkowej danych modalnych

6. Jan Kosmol, Piotr Chwieduk
Doświadczalne wyznaczanie oporów ruchu łożyska skośnego
Empirical identification of ball bearing resistance

7. Paulina Mazurek, Maciej Henzel, Krzysztof Falkowski
Control analysis of bearingless electric motor
Analiza sterowania bezłożyskowym silnikiem elektrycznym

8. Łukasz Miazio, Grzegorz Zboiński
Parametryczne badania procedur numerycznych do oceny zjawiska warstwy brzegowej w analizie cienkościennych struktur sprężystych
Parametric studies of the numerical procedures for assessment of the boundary layer phenomenon in the analysis of thin-walled elastic structures

9. Witold Ogierman
Numeryczne modelowanie zjawiska wybuchu
Numerical modeling of explosion phenomenon

10. Mirosław Pajor, Jacek Zapłata
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do kompensacji odkształceń cieplnych śrub pociągowych obrabiarek CNC
Application of artificial intelligence based control algorithm in order to compensate thermal error of cnc ball screw

11. Krzysztof Sibilski, Wiesław Milewski, Marek Sosnowski
Implementacja sieci neuronowych w nahełmowym systemie wskazywania celu
Neural network implementation in the helmet sight positioning system

12. Jacek Snamina, Bogdan Sapiński
Analiza wytrzymałościowa wibroizolatora z cieczą mr działającą w trybie ściskania
Strength analysis of an MR vibration isolator in squeeze mode

13. Krzysztof Stankiewicz
Model samoorganizującego się, złożonego systemu komunikacyjnego
Model of self-organizing, complex communication system

14. Marcin Szuster
Algorytmy aproksymacyjnego programowania dynamicznego w generowaniu i realizacji trajektorii ruchu robota mobilnego Pioneer 2-DX
Approximate dynamic programming algorithms in generating and realisation of the wheeled mobile robot Pioneer 2-DX trajectory

15. Marcin Szuster
Sterowanie behawioralne ruchem mobilnego robota kołowego z zastosowaniem układów z logiką rozmytą
Behavioural control of the wheeled mobile robot using fuzzy logic systems

16. Tomasz Janusz Teleszewski
Numeryczna wizualizacja linii przepływu ciepła i gęstości strumienia ciepła w płaskim przewodzeniu ciepła metodą elementów brzegowych
Numerical visualization of heatline and heat flux density in two-dimensional steady state thermal conduction using boundary element method

17. Grzegorz Wałowski, Gabriel Filipczak, Eugeniusz Krause
Numeryczna ocena hydrodynamiki przepływu gazu przez porowate struktury karbonizatów
Numerical assessment of hydrodynamics of gas flow through porous structure of chars-coal