Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 19 / zeszyt 50 / styczeń 2014

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Jacek Bałchanowski
Modelowanie i badania symulacyjne translacyjnego mechanizmu równoległego z uwzględnieniem luzów w parach kinematycznych
Modelling and simulation researches of translational parallel mechanism with taking into account the joints clearence

2. Wojciech Danek, Rafał Ławniczek, Wojciech Klein, Damian Gąsiorek
Analiza przepływu powietrza w układzie chłodzenia pojazdu gąsienicowego
The analysis of the air flow in the cooling system of the tracked vehicle

3. Piotr Gierlak, Magdalena Muszyńska
Inteligentne sterowanie ruchem robota manipulacyjnego z więzami geometrycznymi
Intelligent control of robotic manipulator movement with geometrical constraints

4. Adrian Gliszczyński, Tomasz Kubiak, Mariusz Urbaniak
Wpływ warunków brzegowych i własności materiałowych na stateczność zginanych belek kompozytowych
Influence of boundary conditions and material properties on the stability of bent composite beams

5. Zbigniew Kosma, Rafał Kalbarczyk, Bartosz Piechnik
Badanie możliwości wykorzystania katalizatora we wkładach kominkowych na paliwo stałe
Investigation of the applicability of a catalyst in fireplace inserts for solid fuel

6. Tomasz Kubiak, Nina Wiącek
Wpływ własności materiałowych na stateczność i nośność ściskanych cienkościennych słupów kompozytowych
Influence of material properties on stability and load capacity of compressed thin-walled composite columns

7. Paweł Poreda, Robert Piotrowski
Nieliniowy dynamiczny model instalacji katalitycznego odtleniania wody
Nonlinear dynamic model for installation of catalytic reduction of oxygen

8. Maciej Rosół, Bogdan Sapiński
Prototypowanie układu sterowania wibroizolatorem magnetoreologicznym
Prototyping of a control system for a magnetorheological vibration isolator

9. Krzysztof Stankiewicz, Dariusz Jasiulek, Jerzy Jagoda
System czujników samozasilających przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
System of self-powered sensors designed for operation in a potentially explosive atmosphere

10. Jerzy Winczek
Modelowanie strefy wpływu ciepła podczas jednościegowego napawania z wykorzystaniem dwurozkładowego modelu źródła ciepła
The modelling of heat affected zone during single-pass surfacing by welding using a bimodal heat source model

11. Jerzy Winczek, Paweł Ziobrowski
Modelowanie krzywych umocnienia wybranych stali spawalnych z uwzględnieniem wpływu temperatury
Strain-hardening curves modelling for selected weldable steels considering the influence of temperature

12. Krzysztof Kęcik
Aktywne zawieszenie wahadłowego eliminatora drgań
An active suspension of a pendulum vibration absorber