Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 17 / zeszyt 48 / wrzesień 2013

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Wiesław Barnat
Numeryczno - analityczne badanie wpływu rodzaju gruntu na wielkość krateru powybuchowego
Numerical - analytical study on the effect of soil type size explosives crater

2. Grzegorz Cieplok, Łukasz Kopij
Problemy pomiarów odkształceń szybkozmiennych prowadzonych za pomocą tensometrów strunowych
Problems of the measurments of rapidly changing deformations with the vibrating wire gauge

3. Paweł Czekałowski, Krzysztof Sibilski
Wpływ sposobu zmiany kąta nastawienia skrzydła na obciążenia aerodynamiczne
Influence of entomopters wing motion on aerodynamics loads

4. Marian Witalis Dobry, Tomasz Hermann
Energetyczna metoda oceny modeli fizycznych systemów mechanicznych i biomechanicznych
Energy method of an evaluation of human mechanical and biomechanical systems

5. Mariusz Giergiel, Krzysztof Kurc, Dariusz Szybicki
Graficzny interfejs do sterowania gąsienicowym robotem inspekcyjnym
Graphical interface to control caterpillar inspection robot

6. Józef Giergiel, Krzysztof Kurc, Dariusz Szybicki, Piotr Małka
Modelowanie kinematyki gąsienicowego robota inspekcyjnego w oprogramowaniu AMESIM
Kinematics modeling inspection robot with crawler drive in AMESIM software

7. Renata Gnatowska, Adam Gnatowski
Identyfikacja parametrów modelu fizycznego materiału lepkosprężystego na podstawie doświadczalnej charakterystyki pełzania
Parameters of the physical model the viscoelastic material based on the experimental characteristics of creep

8. Tomasz Gorecki
Symulacja niesymetrycznego lądowania śmigłowca jako źródło potencjalnego zagrożenia rezonansem naziemnym
Helicopter asymmetric landing simulation as a potencial source of danger ground resonance

9. Zbigniew Kosma, Bartosz Piechnik, Rafał Kalbarczyk
Symulacja numeryczna procesów spalania w pojedynczej komorze silnika o zapłonie samoczynnym. Etap I przygotowanie obliczeń
Numerical simulation of combustion processes in single combustion chamber of self-igniting diesel engine. Stage I - preparation of calculation

10. Andrzej Krzysiak
Sterowanie opływem klapki profilu poprzez nadmuch funkcjonujący w pętli sprzężenia zwrotnego
An experimental study of a separation control on the wing flap controlled by close loop system

11. Anna Kulig, Krystyna Romaniak
Wirtualne rekonstrukcje sklepień gwiaździstych wykonane na podstawie analizy dzieła Bartla Ranischa
Virtual reconstruction of stellar vaults on the basis of Bartel Ranisch treaty analysis

12. Andrzej Kużelewski, Eugeniusz Zieniuk
Zastosowanie technologii gpgpu do przyspieszenia obliczeń w zagadnieniach brzegowych rozwiązywanych za pomocą PURC
Application of gpgpu for acceleration of calculations in boundary value problems solving using PIES

13. Waldemar Mucha
Analiza wytrzymałościowa mobilnego robota kołowego do celów eksploracyjnych
Structural strength analysis of exploration mobile robot

14. Paweł Nakielski
Symulacje numeryczne procesu desorpcji i dyfuzji leku w materiale z nanowłókien
Numerical modeling of desorption – diffusion process of drug release system based on nanofibrous matrix

15. Piotr Przystałka
Modelowanie neuronowe procesów technicznych z zastosowaniem inżynierii chaosu
Neural modeling of technical processes with the use of chaos engineering

16. Michał Rutkowski, Robert Zalewski
Wpływ podciśnienia na właściwości akustyczne semiinteligentnych struktur granulowanych
The influence of underpressure on acoustic properties of semi-intelligent granular structures

17. Piotr Saska, Artur Iluk
Analiza rozwiązań konstrukcyjnych zwiększających minoodporność
The analysis of the modern solutions increasing the mine-resistance of vehicles

18. Jerzy Świder, Adrian Zbilski
Modelowanie strat mocy w silnikach robota Fanuc AM100iB oraz w jego systemach energoelektronicznych
Modeling of the power of losses in the Fanuc AM100iB robot drives and in its power electronic systems

19. Tomasz Janusz Teleszewski
Algorytm MEB przejmowania ciepła przy przepływie laminarnym przez przewody prostoosiowe z uwzględnieniem dyssypacji lepkości
Boundary element method algorithm for the laminar viscous dissipation on the heat transfer of flow through straight pipes

20. Maciej Trojnacki
Metody tworzenia modeli dynamiki mobilnych robotów kołowych
Methods of development of dynamics models of wheeled mobile robots