Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 16 / zeszyt 47 / czerwiec 2013

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Paweł Baranowski, Jerzy Małachowski, Tadeusz Niezgoda
Numeryczny opis procesu wystrzelenia siatki w aspekcie interakcji dynamicznej z obiektem 3D
Numerical description of net launching process with respect to dynamic interaction with 3D object

2. Wiesław Barnat
Wpływ wielkości ładunku bocznego na zachowanie się pojazdu
Influence of load placing side to conduct a vehicle

3. Tomasz Bartkowiak, Andrzej Gessner
Modelowanie płaszczyzn bazowych korpusów na podstawie pomiarów współrzędnościowych i ich zastosowanie w montażu selekcyjnym maszyn
Model of mating plane on the basis of coordinate measurements and its application into selective assembly of the machines

4. Katarzyna Białas, Andrzej Buchacz, Damian Gałęziowski
Modelowanie dyskretnych układów mechatronicznych ze względu na funkcję tłumienia
Modeling of discrete mechatronic systems with regard for damping function

5. Katarzyna Białas, Damian Gałęziowski
Tłumienie aktywne dyskretnych mechatronicznych układów drgających
Active damping in discrete mechatronic vibration systems

6. Agnieszka Bołtuć, Eugeniusz Zieniuk
Efektywne wyznaczanie naprężeń za pomocą metody purc z wykorzystaniem uogólnionej strategii aproksymacji pochodnych
The effective determination of stresses by pies method using the generalized approximation strategy for derivatives

7. Andrzej Buchacz, Damian Gałęziowski
Adaptacyjno-pasywne tłumienie w syntezie dyskretnych mechatronicznych układów drgających
Adaptive-passive damping in synthesis of mechatronic discrete vibrating system

8. Mateusz Cielniak, Piotr Gendarz
Metoda tworzenia typoszeregów konstrukcji maszyn z zastosowaniem teorii podobieństwa konstrukcyjnego
Machines construction generation method with constructional similatiry theory use

9. Piotr Cupiał, Mateusz Kozioł
Analiza dynamiczna mes wirnika jeffcotta z powierzchniowymi czujnikami piezoelektrycznymi
Finite element analysis of a jeffcott rotor with piezoelectric patch sensors

10. Damian Gąsiorek, Sławomir Duda, Tomasz Machoczek, Zdzisław Rak
Causes of edge deflection in stack cutting of aluminum sheets
Przyczyny powstawania zagięcia blachy podczas cięcia pakietów blach aluminiowych

11. Grzegorz Gembalczyk, Sławomir Duda
Projekt i walidacja urządzeń pomiarowych – siły w linie i kąta wychylenia liny zawiesia suwnicy
Design and validation of devices for measuring the force and angle of inclination rope in crane

12. Renata Gnatowska
Modelowanie i analiza wpływu lokalnych warunków wiatrowych na dyspersję zanieczyszczeń w otoczeniu wysokich budynków
Modeling and analysis of local wind conditions on pollutant dispersion around high-rise buildings

13. Rafał Grzejda
Modelowanie normalnych charakterystyk sztywnościowych nieliniowego podłoża sprężystego
Modelling of normal stiffness characteristics of the nonlinear elastic foundation

14. Jerzy Jaroszewicz, Krzysztof Kamil Żur
Metoda funkcji wpływu w analizie częstości drgań własnych elastycznie podpartego pręta obciążonego ciężarem własnym
The method of influence function in free vibration analysis of supported bar with loaded deadweight

15. Andrzej Katunin
Analysis of temperature distribution in composite plates during thermal fatigue
Analiza rozkładu temperatury w płytach kompozytowych podczas zmęczenia cieplnego

16. Zbigniew Kosma, Rafał Kalbarczyk, Bartosz Piechnik
Eksploatacyjne badania energetyczno–emisyjne wkładu kominkowego z płaszczem wodnym
Energy-emission testing of the fireplace insert with a water jacket

17. Andrzej Kotnarowski
Ochrona kinematycznych węzłów maszyn przed zużyciem dzięki wykorzystaniu zjawiska bezzużyciowego tarcia
Antiwear protection of machine kinematic joints by taking advantage of no-wear phenomenon

18. Magdalena Kromka-Szydek, Michał Wrona, Magdalena Jędrusik-Pawłowska
Analiza wytrzymałościowa systemu Unilock 2.4 stosowanego w chirurgii szczękowo-twarzowej
Strength analysis of the system unilock 2.4 used in maxillofacial surgery

19. Adam Kulawik, Joanna Wróbel
Wyznaczanie odkształceń towarzyszących hartowaniu powierzchniowym wielościegowym źródłem ciepła
The determination of the strains for the multipath heat source of the hardening process

20. Mariusz Leus, Paweł Gutowski
Doświadczalne i symulacyjne analizy wpływu drgań stycznych poprzecznych na siłę tarcia w ruchu ślizgowym
Experimental and simulation analyses of the influence of transverse tangential vibrations on friction force in sliding motion

21. Leszek Majkut
Zastosowanie funkcji radialnych w analizie statycznej belki
Static analysis of the beam like structures with radial based function

22. Leszek Majkut, Mariusz Giergiel
Określenie osi obrotu małych robotów gąsienicowych dla potrzeb opisu modelem dwukołowym
Defining an axis of rotation of small tracked robots for two-wheeled model description

23. Ilona Mańka, Bożena Gzik-Zroska
Analiza sztywności modelu klatki piersiowej ze skoliozą kręgosłupa
Stiffness analysis of a rib cage model with scoliosis of spine

24. Krzysztof Mrozek
Optymalizacja konstrukcji formy wtryskowej pod kątem efektywności chłodzenia wypraski
Optimization of the injection mold design in terms of cooling efficacy of moulded piece

25. Krystyna Romaniak
Modele strukturalne mechanizmów równoległych
Structural models of parallel mechanisms

26. Maciej Rosół, Bogdan Sapiński, Jakub Jasiński
Układ kondycjonująco-przetwarzający elektromechanicznego przetwornika drgań
The signal conditioning and processing system to support an electromechanical vibration converter

27. Wojciech Sochacki, Marta Bold
Wpływ tłumienia konstrukcyjnego mocowań na drgania układu zmiany wysięgu żurawia
Influence of structural damping of supports on vibrations of the system telescopic boom - hydraulic cylinder of crane radius change

28. Janusz Szmidla, Ilona Cieślińska
Stateczność i drgania swobodne układu dyskretnego poddanego działaniu obciążenia swoistego przy uwzględnieniu tłumienia w węzłach konstrukcyjnych
Stability and free vibration of discrete system subjected to a specific load considering the damping in the constructional nodes

29. Eugeniusz Świtoński, Agnieszka Głowacka
Określanie sił mięśniowych podczas chodu na podstawie sygnałów sEMG
Determination of muscle forces during gait based on the sEMG signals

30. Eugeniusz Świtoński, Robert Michnik, Agnieszka Głowacka
Zastosowanie modelowania matematycznego i pomiarów EMG do oceny chodu dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
Application of mathematical modelling and emg measurements in order to the assessment of gait characteristics for children with neurological disorders

31. Artur Wodołażski
Optymalizacja przepływowa syngazu w mikroreaktorze wielokanałowym
Optimalization of syngas flow in the multichannel microreactor

32. Eugeniusz Zieniuk, Marta Kapturczak, Krzysztof Szerszeń
Zastosowanie wielomanów interpolacyjnych Lagrange’a do aproksymacji funkcji brzegowych w metodzie PURC dla równań Naviera-Lamégo
The application of Lagrange interpolation for the approximation of boundary functions in pies method for Navier-Lamé equations