Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 15 / zeszyt 46 / marzec 2013

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.


Spis Treści
1. Wiesław Barnat, Marek Kordys, Robert Panowicz, Tadeusz Niezgoda, Grzegorz Moneta
Numeryczne badanie procesu próby udarności materiałów
Numerical simulation of high strain rate test of steel materials

2. Łukasz Bohdal, Leon Kukiełka
Symulacja numeryczna procesu cięcia cienkich blach na gilotynie
Numerical simulation of thin sheet metals guillotining

3. Stefan Domek, Mirosław Pajor, Marek Grudziński, Krzysztof Okarma, Paweł Dworak
Kalibracja wizyjnego systemu pozycjonowania przedmiotu obrabianego na obrabiarce CNC
Calibration of the vision based system for positioning the workpieces on the CNC machine tools

4. Piotr Gierlak
Zastosowanie adaptacyjnego hybrydowego pozycyjno-siłowego sterowania manipulatorem w zrobotyzowanej obróbce mechanicznej
The application of adaptive hybrid position-force control of manipulator in a robotised machining process

5. Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała, Jan Składzień
Analiza termodynamiczna układu z pompą grzejną i gruntowym pionowym wymiennikiem ciepła
Thermal analysis of the system with a vapour compressor heat pump and a ground vertical heat exchanger

6. Zenon Hendzel, Magdalena Muszyńska, Marcin Szuster
Neuronowa i neuronowo-rozmyta realizacja ruchu nadążnego mobilnego robota kołowego pioneer 2-DX
Neural and neural-fuzzy realisation of the wheeled mobile robot pioneer 2-DX trajectory tracking

7. Zenon Hendzel, Magdalena Muszyńska, Marcin Szuster
Sterowanie ruchem nadążnym mobilnego robota kołowego z zastosowaniem układów neuronowo-rozmytych oraz algorytmów neuronowego programowania dynamicznego
Tracking control of the wheeled mobile robot with application of neuro-fuzzy and neural dynamic programming algorithms

8. Andrzej Katunin
Crack identification in composite beam using causal b-spline wavelets of fractional order
Identyfikacja pęknięcia w belce kompozytowej z wykorzystaniem kauzalnych falek b-splajnowych rzędu ułamkowego

9. Krzysztof Kwaśny, Arkadiusz Tomas, Piotr Matusiak
Modelowanie i analizy w procesie modernizacji prasy filtracyjnej PFK 570N
Modelling and analyses in the process of modernization of PFK 570N filtration press design

10. Krzysztof Michalczyk, Bogdan Sapiński, Marcin Węgrzynowski
Analiza wytrzymałościowa zintegrowanego układu przetwornik elektromechniczny-obrotowy tłumik MR
Strength analysis of an integrated system eletromechanic generator-rotary MR damper

11. Piotr Mika
Zagadnienie dobrego postawienia problemu opisującego sprężysto-kruchy proces rozwoju uszkodzeń przy obliczeniach metodą elementów skończonych
Issue of the well-posedness problem describing elastic brittle damage evolution process at the calculations with the finite element method

12. Piotr Owczarek, Dominik Rybarczyk, Frederik Stefański
Modelowanie i sterowanie z siłowym sprzężeniem zwrotnym elektrohydraulicznego manipulatora w środowisku wirtualnym
Modeling and controlling the electrohydraulic manipulator with force feedback in a virtual environment

13. Marek Płaczek
Modelowanie wpływu tłumienia wewnętrznego na charakterystyki dynamiczne ceramicznych przetworników PZT
Modelling of structural damping influence on characteristics of PZT transducers

14. Piotr Przystałka
Metoda detekcji wycieków w sieciach wodociągowych z zastosowaniem modeli NLARX
Leakage detection method in water supply networks using NLARX models

15. Maciej Sidorowicz, Dariusz Szpica
Dwumasowe koło zamachowe projektowanie i analiza
The dual-mass flywheel – design and analysis

16. Jacek Słoma, Ireneusz Szczygieł, Andrzej Sachajdak
Modelowanie zjawisk cieplnych w procesie napawania w geometrii 2D
Modeling of thermal phenomena during the surfacing process in 2D geometry

17. Roman Szostek
Oszacowanie mocy źródła geotermicznego
Estimation the power of geothermal source

18. Rafał Wyczółkowski, Łukasz Piechowicz, Agnieszka Benduch
Zastosowanie analogii cieplno-elektrycznej do wyznaczenia własności cieplnych kręgu blachy
Application of the thermo-electrical analogy to modelling of the thermal properties of a steel coil

19. Eugeniusz Zieniuk, Krzysztof Szerszeń
Analiza wpływu rozmieszczenia i liczby punktów kolokacji na dokładność metody PURC dla zagadnień teorii sprężystości w obszarach wielościennych 3D
Analysis of the influence of arrangement and number of collocation points on the accuracy of the PIES method for linear elasticity problems in 3D polyhedral domains

20. Eugeniusz Zieniuk, Krzysztof Szerszeń, Agnieszka Bołtuć
Efektywność modelowania złożonych obszarów wielościennych prostokątnymi i trójkątnymi płatami powierzchni w metodzie PURC dla równań Naviera-Lamégo
Efficency of modeling complex polyhedlar domains by rectangular and triangular surface patches the PIES method for Navier-Lame equations

21. Krzysztof Kamil Żur
Regulator ułamkowy PIα w sterowaniu ruchem podłużnym samolotu w warunkach zewnętrznych zakłóceń
Fractional order regulator PIα in analysis of control of longitudinal flight of airplane in turulence conditions