Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

Artykuły

Modelowanie Inżynierskie - tom 1 / zeszyt 32 / 2006

1. BADYDA K., LEC M.
Model matematyczny układu nawęglania dla symulatora pyłowego kotła parowego

2. BADYDA K., NIEWIŃSKI G.
Model matematyczny układu regeneracji dla symulatora turbozespołu parowego

3. BANASZKIEWICZ-BEDA U., CIEPLOK G.
Identyfikacja parametrów reologicznych strefy styku w wielowarstwowym modelu nadawy ziarnistej

4. BARANOWSKI L.
Modelowanie dynamiki lotu pocisków artyleryjskich o wydłużonym zasięgu

5. BIEREG K.
Porównanie wybranych równań konstytutywnych stopów z pamięcią kształtu

6. BLAJER W., DZIEWIECKI K., MAZUR Z.
Design of a biomechanical model for the determination of muscle forces in lower extremities

7. BLAJER W., KOŁODZIEJCZYK K.
Trajectory planning and control of overhead cranes in the work environment with obstacles

8. BUCHACZ A., WRÓBEL A.
Sieciowa metoda modelowania mechanicznych układów złożonych

9. BUCHACZ A., ŻÓŁKIEWSKI S.
Podatność dynamiczna pręta swobodnego drgającego wzdłużnie w ruchu unoszenia

10. CZAPLA T., PAWLAK M., MĘŻYK A.
Wykorzystanie metod optymalizacji do estymacji zastępczych własności materiałowych uzwojenia maszyny elektrycznej

11. CZAPLICKI A.
Modeling planar biomechanical linkages by means of natural coordinates

12. CZUBAK P.
Wyznaczenie zależności pozwalającej na optymalny dobór masy ramy wibroizolującej krótkiego przenośnika wibracyjnego

13. CZYŻ T.
Metoda elementów brzegowych w analizie dynamicznej układów sprężysto - plastycznych

14. DEMS K., RADASZEWSKA E.
Modelowanie własności termicznych w wielowarstwowym materiale kompozytowym

15. DEMS K., TURANT J.
Optymalne projektowanie tarcz wzmacnianych równomiernie rozłożonymi żebrami

16. DOLIŃSKI Ł.
Porównanie wybranych modeli delaminacji w kompozytach warstwowych

17. DOMEK S., PARUS A.
Wykorzystanie algorytmu genetycznego do optymalizacji układu sterowania eliminatorem drgań obrabiarki

18. DZIATKIEWICZ G.
Analiza materiałów piezoelektrycznych metodą elementów brzegowych - wpływ kierunku polaryzacji

19. FEDELIŃSKI P.
Metoda elementów brzegowych w analizie układów sprężystych ze sztywnymi włóknami

20. FIC A., HANUSZKIEWICZ-DRAPAŁA M., SKŁADZIEŃ J.
Analiza numeryczna wymiennika gruntowego pompy grzejnej ulokowanego w rejonie zrzutu ścieków

21. GACEK J., BARANOWSKI L., DEC R.
Metodyka oceny właściwości systemu identyfikacji parametrycznej obiektu balistycznego

22. GIERGIEL M., MAŁKA M.
Modelowanie kinematyki i dynamiki mobilnego minirobota

23. GŁĘBOCKI R., VOGT R., ŻUGAJ M.
Modelowanie i badania symulacyjne nieciągłych procesów sterowania lotem małych obiektów

24. GÓRSKI R.
Optimization of composite structures by the coupled boundary and finite element method

25. GZIK M., ŚWITOŃSKI E., TEJSZERSKA D., WOLAŃSKI W., POTKOWA P., N. K. ALSHAMMARI.
Analiza ruchu kierowcy w płaszczyźnie czołowej oraz oddziaływań wewnętrznych w kręgosłupie szyjnym podczas wypadków samochodowych

26. GZIK M., ŚWITOŃSKI E., TEJSZERSKA D., WOLAŃSKI W., POTKOWA P., N. K. ALSHAMMARI.
Wpływ parametrów kinematycznych na zachowanie kierowcy podczas wypadku zderzenia przodem i tyłem samochodu

27. ICHA A.
Statystyczny opis przepływu barotropowego na sferze

28. JESIONEK K. J., CHRZCZONOWSKI A.
Wpływ wtrysku pary do komory spalania na własności energetyczne turbiny gazowej

29. JESIONEK K. J., KOZŁOWSKI T.
Modelowanie numeryczne opływu profilu

30. JOHN A., ORANTEK P.
Symulacja oddziaływań dynamicznych w stawie biodrowym ze sztuczną panewką

31. JONIAK S.
Zagadnienie stateczności powłoki kulistej obciążonej siłami powierzchniowymi o kierunku równoleżnikowym i ciśnieniem

32. JURECZKO M., MĘŻYK A.
Wielokryterialna optymalizacja dyskretno - ciągła łopaty turbiny wiatrowej

33. KACZMARCZYK J., GRZYB R., ROJEK M., WRÓBEL G.
Rozwiązanie konstrukcyjne aluminiowych słupów do zawieszenia sygnalizacji świateł drogowych

34. KASPRZAK J., OSTWALD M.
A generalized approach to modelling displacements in plates made of non-homogeneous materials

35. KOPROWSKI M.
Model magnetohydrodynamicznego przepływu cieczy smarującej o właściwościach nienewtonowskich w szczelinie stożkowego łożyska ślizgowego w polu magnetycznym

36. KORYCKI R., WITCZAK D.
Analiza kształtu segmentu ubioru termoochronnego przy nieustalonym przewodzeniu ciepła

37. KOSMA Z., NOGA B., MOTYL P.
Wyznaczanie ruchu cieczy lepkiej metodą sztucznej ściśliwości na siatkach nierównomiernych

38. KOSMA Z., NOGA B., MOTYL P.
Wyznaczanie ruchu cieczy lepkiej metodą sztucznej ściśliwości na siatkach nakładających się

39. KOSTEK B.
Zastosowania metod inteligentnych w akustyce

40. KOŹLAK M., KLEIN W.
Badanie charakterystyk dynamicznych dla różnych konfiguracji robota chirurgicznego

41. KRASOWSKI P.
Nośność poprzecznego łożyska ślizgowego przy laminarnym niestacjonarnym smarowaniu

42. KRAWCZUK M., GRABOWSKA J.
Identyfikacja rodzaju nieciągłości w prętach metodą transformaty falkowej

43. KRAWCZUK M., PALACZ M., WANDOWSKI T.
Optymalna konfiguracja czujników pzt w zagadnieniach detekcji uszkodzeń

44. KROMULSKI J., PAWŁOWSKI T., SZCZEPANIAK J.
Eksperymentalna identyfikacja parametrów modalnych niestacjonarnych układów mechanicznych z zastosowaniem eksploatacyjnej analizy modalnej

45. KUCYPERA S.
Wyznaczanie charakterystyk termofizycznych materiałów stałych za pomocą rozwiązania odwrotnego zagadnienia przewodzenia ciepła wykorzystującego dane pomiarowe

46. KUDELA P., OSTACHOWICZ W.
Modelowanie propagacji fal w płytach kompozytowych

47. KUKLA S., SZEWCZYK M.
Analiza drgań własnych płyt pierścieniowych o skokowo zmiennej grubości

48. LEHRICH K., KOSMOL J.
Modelowanie odkształceń cieplnych osi posuwów szybkich metodą elementów skończonych

49. MACHULDA V, ŠVÍGLER J.
Kinematics of relative body motion and plűcker’s conoid

50. MAJEWSKA K., ŻAK A., OSTACHOWICZ W.
Model fenomenologiczny magnetycznych stopów z pamięcią kształtu

51. MAKOWSKI M., KNAP L., POKORSKI J.
Badania i modelowanie drgań układu wyposażonego w sterowany tłumik magnetoreologiczny

52. MAŁACHOWSKI J., KRASOŃ W., WESOŁOWSKI M.
Numeryczne badania dynamiki podwozia samolotu transportowego

53. MAŁACHOWSKI J., SZURGOTT P.
Numeryczno-eksperymentalna analiza elementów rurowych

54. MICHALCZYK J., CIEPLOK G.
Model cyfrowy przesiewacza wibracyjnego

55. PACZOS P., ZIELNICA J.
Weryfikacja metodą elementów skończonych zagadnienia stateczności sprężysto-plastycznych powłok stożkowych

56. PAWLAK M., CZAPLA T.
Zagadnienie interakcji pomiędzy aerodynamicznym i strukturalnym modelem elektrowni wiatrowej

57. PERKOWSKI D. M., MATYSIAK S. J., KULCZYCKI-ŻYHAJŁO R.
Osiowo-symetryczne zagadnienie przewodnictwa ciepła w kompozycie warstwowym o strukturze periodycznej

58. PTASZNY J., FEDELIŃSKI P.
Szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych dla dwuwymiarowych zagadnień elastostatyki

59. SAWICKI A.
Czy ośrodki sypkie są piątym stanem materii?

60. SKRZYPCZYK J.
Multi-scale perturbation methods in mechanics

61. SKRZYPCZYK J., WITEK H.
Fuzzy boundary element methods A new multi-scale perturbation approach for systems with fuzzy parameters

62. SZCZYGIEŁ I., KRYZA J., FIC A.
Parametryczne zagadnienie odwrotne odtwarzania własności filtracyjnych gruntu

63. SZWENGIER G., JASTRZĘBSKI D., OKULIK T., RATYŃSKI M.
Analityczne badania prowadnic zespołu konika tokarki Venus 200

64. TRAWIŃSKI T., PILCH Z., KCIUK S.
Projekt silnika VCM do aktywnej wibroizolacji drgań

65. VIMMR J., FRYČ O.
Numerical simulation of leakage flow between moving rotor and housing of screw compressor

66. WALA T., KOSMOL J.
Prognozowanie głębokości erozji materiałów kompozytowych podczas cięcia strumieniem wodno-ściernym metodą elementów skończonych

67. WILCZYŃSKI A.
Wpływ porowatości na sprężystość materiału. Ocena analityczna

68. WITCZAK D.
Identyfikacja położenia i orientacji wtrąceń i defektów w materiałach konstrukcyjnych przy wykorzystaniu metod termograficznych

69. WYLEŻOŁ M.
Inżynieria odwrotna w doskonaleniu konstrukcji

70. ZARZYCKI Z., URBANOWICZ K.
Modelowanie przebiegów przejściowych w przewodach z uwzględnieniem kawitacji

71. ZBOIŃSKI G.
Efektywność szacowania błędów a posteriori metodą wyrównoważonych residuów elementowych w adaptacyjnej analizie płyt i powłok

72. ZIELNICA J., ZIELNICA M.
Plastyczność wywołana przemianami fazowymi (trip) w numerycznej analizie naprężeń hartowniczych

73. ZIENIUK E., BOŁTUĆ A.
Modelowanie obszarów wielospójnych w purc dla dwuwymiarowego równania różniczkowego naviera

74. ZYZIK W., ZDZIEBLIK M., PILCH Z., TRAWIŃSKI T.
Zintegrowany model obwodowo-polowy układu wirujących talerzy dysku twardego w środowisku simulink/femlab