Modelownie Inżynierskie
Logo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
oddział Gliwice
Gliwice, ul. Konarskiego 18a

INFORMACJE DLA AUTORÓW

"Modelowanie Inżynierskie" jest kwartalnikiem, wydawanym przez gliwicki oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Znajduje się na liście czasopism punktowanych przez MN i SzW z przypisaną mu liczbą 8 punktów.

Redakcja przyjmuje prace dotyczące szeroko pojętego modelowania w projektach inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania ich w sposób interdyscyplinarny.

Wydanictwo czasopisma "Modelowanie Inżynierskie" stosuje politykę "zielonej drogi" w zakresie wykorzystanie pre i post printów publikacji nadsyłanych do redakcji. Umożliwiając autorom archiwizację i samoarchiwizację w dowolnych repozytoriach. Dodatkowo wydawnictwo nie nakłada embarga czasowego na możliwość archiwizacji pre printów, post printów, czy też wersji wydawniczych artykułów.

Gros publikacji stanowią artykuły będące pokłosiem sympozjonu "Modelowanie w mechanice". Pozostałą część tworzą prace autorów, niebędących uczestnikami konferencji. Uczestnictwo w sympozjonie i wniesienie opłaty za udział nie są warunkami wystarczającymi do zamieszczenia artykułu na łamach MI, jednakże zwalniają z dodatkowych opłat manipulacyjnych. Podstawowym warunkiem jest jakość pracy i pozytywne recenzje.

Każdy uczestnik Sympozjonu ma prawo do darmowego opublikowania najwyżej dwóch artykułów. Osoby zgłaszające artykuł do opublikowania w czasopiśmie, a niebędące uczestnikami Sympozjonu, są zobligowane do wniesienia opłaty manipulacyjnej. Kwota ustalana jest corocznie i jest podawana na stronie internetowej czasopisma. W roku 2018 jest to 400 PLN.

Każdy artykuł przysłany do publikacji jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów, samodzielnych pracowników naukowych lub pracowników ze stopniem naukowym doktora, kompetentnych w danej tematyce, spoza ośrodka, z którego wywodzi się autor. W wypadku, kiedy opinie są rozbieżne, powołuje się trzeciego recenzenta. Lista recenzentów jest publikowana raz w roku za stronie internetowej czasopisma. Nie informuje się autorów, kto jest recenzentem konkretnego artykułu. Redakcja podejmuje ostateczną decyzję w sprawie publikacji artykułu.

Za artykuł o charakterze naukowym uważa się artykuł przedstawiający wyniki prac oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym, ukazujący obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski z przytoczeniem cytowanej literatury. Do artykułów naukowych zalicza się też opracowania monograficzne, polemiczne lub przeglądowe.

Konieczne jest dołączenie do przesłanego artykułu dwóch dokumentów:

  1. Oświadczenia autora (autorów) stwierdzające, że przysłany artykuł jest oryginalny i nie narusza praw osób trzecich oraz, że nie był wcześniej publikowany i nie jest przedmiotem postępowania kwalifikującego go do druku w innym czasopiśmie lub wydawnictwie.

    Oświadczenie autorstwa i żródeł finansowania artykułu.

    Oświadczenie Autora MI.pdf

  2. Podpisanej Umowy o nieodpłatne przeniesienie praw do publikacji z zobowiązaniem do udzielania licencji CC-BY.

    Umowa udzielenia licencji Creative Commons CC-BY 3.0.

    licencja_CCBY_MI.pdf

Podpisane oświadczenie i umowę prosimy wysłać na adres:
PTMTS O/Gliwice
ul. Konarskiego 18A/p.187
44-100 Gliwice


Podpisane zeskanowane dokumenty, można wysłać na adres email: mi@goptmts.pl

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PUBLIKACJI

UWAGI SZCZEGÓŁOWE ZAPISU LITERATURY

Podane wyżej przykłady prac naukowych są fikcyjne.