UCHWAŁA Nr XVIII/154/09/10
Senatu Politechniki Śląskiej
z dnia 26 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie pozawydziałowej jednostki
organizacyjnej o nazwie "Centrum Technologii Obronnych"
oraz w sprawie zatwierdzenia regulaminu tej jednostki.

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), w związku z § 29, 34 oraz § 35 Statutu Politechniki Śląskiej

Senat Politechniki Śląskiej
postanawia:

      I. Wyrazić zgodę na utworzenie pozawydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie "Centrum Technologii Obronnych".
      II. Zatwierdzić Regulamin Centrum Technologii Obronnych, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
      III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor
Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik