Załącznik do Uchwały Nr XVIII/154/09/10

Regulamin Centrum Technologii Obronnych

§ 1

  1. Centrum Technologii Obronnych (CTO), zwane dalej Centrum, jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Śląskiej, zwanej dalej "Uczelnią", powołaną do prowadzenia działalności naukowo-badawczej, rozwojowej i usługowej w zakresie technologii o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.
  2. Bazę naukowo-badawczą Centrum tworzą zespoły badawcze pochodzące z różnych jednostek Uczelni.

§ 2

Do głównych zadań Centrum należy w szczególności:

   1) koordynacja prac naukowo-rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uczelni na rzecz przemysłu obronnego,
   2) koordynacja działań i doradztwo w zakresie tworzenia konsorcjów naukowo-przemysłowych,
   3) prowadzenia działalności organizacyjnej i informacyjnej na temat ochrony danych i ochrony własności intelektualnej, w zakresie i na rzecz przemysłu obronnego,
   4) organizowanie i rozwijanie współpracy z przemysłem i innymi ośrodkami badawczymi działającymi w obszarze zainteresowań CTO,
   5) pozyskiwanie partnerów do współpracy naukowo-badawczej,
   6) pozyskiwanie informacji na temat potencjalnych źródeł finansowania i tematów prac badawczych,
   7) reprezentowanie Uczelni w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych i platformach technologicznych.

§ 3

   1. Pracami Centrum kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Rektora Politechniki Śląskiej.
   2. Do obowiązków i kompetencji Dyrektora Centrum należy w szczególności:
    1) współpraca z pełnomocnikami Dziekanów i kierownikami projektów o przeznaczeniu obronnym i policyjnym,
    2) przygotowanie planu rzeczowo-finansowego Centrum i przedstawienie go do zatwierdzenia Rektorowi,
    3) zarządzanie mieniem i dysponowanie środkami finansowymi Centrum w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
    4) występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących Centrum,
    5) przedstawienie raz w roku Rektorowi sprawozdania z działalności Centrum,
    6) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami Statutu Politechniki Śląskiej oraz zarządzeniami Rektora.

§ 4

   1. Rektor Politechniki Śląskiej na wniosek Dyrektora Centrum powołuje Radę Programową, zwaną dalej Radą. W skład Rady wchodzą:
    1) Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem,
    2) Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
    3) przedstawiciele współpracujących Ośrodków Badawczych i Przemysłowych z zakresu bezpieczeństwa i obronności,
    4) przedstawiciele wydziałów Politechniki Śląskiej, realizujących projekty badawcze,
    5) zaproszeni specjaliści.
   2. Rada jest organem opiniująco-doradczym i działa według ustalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Rektora.
   3. Do zadań Rady należy:
    1) określanie perspektywicznych kierunków działania Centrum,
    2) ocena działalności merytorycznej Centrum,
    3) opiniowanie wniosków przedstawionych przez Dyrektora Centrum,
    4) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Centrum i sprawozdań z ich realizacji,
    5) inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania zamówień dla Centrum.

§ 5

   1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi i zasadami gospodarki finansowej obowiązującymi w Uczelni.
   2. Gospodarka finansowa Centrum prowadzona jest na podstawie planu rzeczowo-finansowego, sporządzanego na każdy rok kalendarzowy.
   3. Za realizację planu odpowiada Dyrektor Centrum.
   4. Koszty działalności Centrum finansowane są z uzyskiwanych przychodów.
   5. Koszty usług świadczone przez Centrum na rzecz jednostek Uczelni oraz jednostek Uczelni na rzecz Centrum rozliczane są po kosztach własnych.
   6. Zysk z działalności Centrum pozostaje do dyspozycji Centrum pod warunkiem uzyskania zysku z całej działalności operacyjnej jednostki, na zasadach obowiązujących w Uczelni.
   7. W przypadku uzyskania ujemnego wyniku finansowego na zakończenie roku Rektor - na wniosek Prorektora ds. Nauki - podejmuje decyzję co do celowości dalszego funkcjonowania jednostki.

§ 6

   1. Centrum w zakresie swojej działalności korzysta z przynależnych organizacyjnie do innych jednostek Uczelni obiektów wraz z ich wyposażeniem, na podstawie zawartych z kierownikami jednostek umów.
   2. Negocjacje dotyczące zawarcia umowy z podmiotem zewnętrznym prowadzi Dyrektor Centrum wraz z kierownikami jednostek Uczelni lub upoważnionymi ich przedstawicielami, którzy zamierzają brać udział w realizacji umowy. Wynikiem negocjacji jest oferta na wykonanie umowy kontrasygnowana przez zainteresowanych kierowników jednostek. Kontrasygnata kierownika jednostki stanowi zobowiązanie oraz przyjęcie odpowiedzialności merytorycznej i finansowej za realizację zadań, zgodnie ze złożoną ofertą. Umowy powinny zawierać odniesienia do praw własności intelektualnej.
   3. Dyrektor Centrum zawiera wewnętrzne porozumienie z kierownikiem jednostki uczelnianej np. Dziekanem Wydziału, na realizację zadań umów zawartych przez Centrum z podmioŽtem zewnętrznym. Porozumienie takie obejmuje kosztorys prac, w którym wykazane są koszty bezpośrednie i koszty pośrednie z podziałem na część realizowaną przez jednostkę i część realizowaną przez Centrum. Koszty koordynacji projektu ponoszone przez Centrum pokrywane są przez Kierownika projektu z wydzielonej części kosztów pośrednich. W porozumieniu dokonuje się także podziału zysku na część należną jednostce i Centrum. Wewnętrzne porozumienia powinny zawierać uzgodnienia dotyczące podziału praw własności intelektualnej oraz zasad ochrony informacji niejawnych.
   4. Do realizacji umów objętych koncesją z zakresu technologii o przeznaczeniu obronnym i prowadzonych pod nadzorem systemów jakościowych kierownik jednostki uczelnianej może kierować tylko zespoły, które spełniają warunki koncesji i posiadają odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.
   5. Za merytoryczną i finansową realizację zadań wynikających z porozumienia wewnętrznego w części przypadającej na jednostkę uczelnianą, odpowiada jednostka, z którą Centrum zawarło porozumienie.

§ 7

   Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Rektor.

§ 8

   1. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane na wniosek Rektora, w trybie tworzenia regulaminu.
   2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat.