O Centrum

Centrum Technologii Obronnych powstało 26 kwietnia 2010r. uchwałą senatu Politechniki Śląskiej, 8 listopada 2011r. Rektor zarządzeniem Nr. 10/11/12 zmianił nazwę centrum na Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności. Do głównych zadań Centrum należy w szczególności:
1) koordynacja prac naukowo-rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uczelni na rzecz przemysłu obronnego,
2) koordynacja działań i doradztwo w zakresie tworzenia konsorcjów naukowo-przemysłowych,
3) prowadzenia działalności organizacyjnej i informacyjnej na temat ochrony danych i ochrony własności intelektualnej, w zakresie i na rzecz przemysłu obronnego,
4) organizowanie i rozwijanie współpracy z przemysłem i innymi ośrodkami badawczymi działającymi w obszarze zainteresowań Centrum,
5) pozyskiwanie partnerów do współpracy naukowo-badawczej,
6) pozyskiwanie informacji na temat potencjalnych źródeł finansowania i tematów prac badawczych,
7) reprezentowanie Uczelni w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych i platformach technologicznych.