KLASTER „OBSZAR ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI”

W dniu 3 lipca 2014 roku w Sali Senatu Politechniki Śląskiej podpisano umowę powołania klastra technologicznego „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności”. Ze strony Politechniki Śląskiej umowę sygnował JM Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik. Koordynatorem i inicjatorem powstania nowo utworzonej platformy współpracy jest Politechnika Śląska.

Poza Politechniką Śląską do klastra przystąpiło dwanaście szkół wyższych, instytuty naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, a także przedsiębiorstwa i inne jednostki związane z branżą zbrojeniową, łącznie 36 podmiotów.

Celem głównym klastra „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności” jest zapewnienie trwałego miejsca Polski na międzynarodowym rynku przemysłu obronnego jako pełnoprawnego partnera i centrum myśli technicznej, badań naukowych i produkcji przemysłowej. Działalność klastra skupiać się będzie na rozwoju technologii podwójnego przeznaczenia oraz technologii obronnych związanych z nowymi systemami uzbrojenia dedykowanymi dla wojsk lądowych oraz bezpieczeństwa państwa.

Do głównych zadań klastra OZTBIO należy:

  • modernizacja i rozwijanie istniejącej bazy naukowej, badawczej i produkcyjnej polskiego potencjału przemysłu obronnego;
  • pozyskiwanie inwestorów zagranicznych i transferu zaawansowanych technologii bezpieczeństwa i obronności do Polski;
  • rozwijanie efektywnej współpracy z innymi europejskimi ośrodkami przemysłu obronnego na zasadach wzajemnego partnerstwa;
  • promowanie współpracy przemysłu obronnego z polskimi uczelniami technicznymi, instytutami naukowymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi;
  • konsolidacja podmiotów w zakresie pozyskiwania projektów oraz usług w ramach: Unii Europejskiej, NATO, Europejskiej Agencji Obronny (EDA) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • generowanie Projektów Strategicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  • wyszczególnienie technologii podwójnego zastosowania i technologii obronnych w obszarach inteligentnych specjalizacji, które stanowią potencjał rozwojowy kraju i poszczególnych regionów.Kalendarium Klastra

3 lipca 2014r.

Podpisanie umowy powołania Klastra „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności”.

12 maja 2014r.

Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie przystąpienia do prac związanych z utworzeniem klastra technologicznego pod nawą „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności”.